911 Operator : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

911-operator-spec

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม 911 Operator นั้น มีดังนี้ครับ

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7
 • Processor: 2 GHz
 • Memory: 1 GB
 • Video Card: 512 Mb
 • HDD Space: 500 MB
 • Sound Card: Neccessary

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 • Processor: 3 GHz
 • Memory: 2 GB
 • Video Card: 2 GB
 • HDD Space: 1 GB
 • Sound Card: Neccessary

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Mac OS X

 • OS: 10.9
 • Processor: Intel Core I3
 • Memory: 2 GB
 • Video Card: Default
 • HDD Space: 500 MB
 • Sound Card: Neccessary

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Mac OS X

 • OS: 10.10 ขึ้นไป
 • Processor: Intel Core I5
 • Memory: 4 GB
 • Video Card: Intel Iris
 • HDD Space: 1 GB
 • Sound Card: Neccessary

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน SteamOS + Linux

 • OS: Ubuntu 14
 • Processor: 2 GHz
 • Memory: 1 GB
 • Video Card: Default
 • HDD Space: 500 MB
 • Sound Card: Required

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน SteamOS + Linux

 • OS: Ubuntu 16
 • Processor: 2x 2Ghz
 • Memory: 1 GB
 • Video Card: Default
 • HDD Space: 1 GB
 • Sound Card: Required

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

สำหรับคนที่ดูสเปคเครื่องไม่เป็นสามารถดูได้โดยใช้วิธีการดังนี้ : วิธีดูสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์

Leave a Reply