Warframe

Operation Tubemen of Regor

May 13, 2015 Gametoon 0

Operation Tubemen of Regor นั้น เป็นอีเว้นพิเศษแบบจำกัดเวลาของเกม Warframe โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 12 p.m. EDT. สำหรับของรางวัลของกิจกรรมนี้ก็คือ […]

Warframe

วิธีการเติมโค้ด

May 11, 2015 Gametoon 4

สำหรับวิธีการเติมโค้ดเกมของเกม Warframe นั้น ให้เราเข้าไปที่ Buy Platinum | Warframe จากนั้นทำการ LOGIN สำหรับคนที่ยังไม่มีไอดี สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ตามขั้นตอนนี้ : วิธีการลงทะเบียนเล่นเกม Warframe […]

Warframe

Operation False Profit

April 24, 2015 Gametoon 0

Operation False Profit นั้น เป็นอีเว้นพิเศษแบบจำกัดเวลาของเกม Warframe โดยมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 29 เมษายน เวลา 2 p.m. EDT สำหรับของรางวัลของกิจกรรมนี้ก็คือ รางวัลรายบุคคล […]

Warframe
Warframe
Warframe

Orokin Catalyst

April 7, 2015 Gametoon 0

Orokin Catalyst เป็นไอเทมพิเศษ สำหรับใช้อัพเกรดอาวุธในเกม Warframe โดยไอเทมที่ติด Orokin Catalyst แล้วจะมี Capacity เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปกติ โดยที่ Rank […]

Warframe

Mutagen Sample

April 7, 2015 Gametoon 0

Mutagen Sample เป็นหนึ่งใน ทรัพยากร (Resources) ในเกม Warframe ซึ่งใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆภายในเกม โดยเราสามารถหาดรอบได้ในภารกิจของ Infested Mutagen Sample ข้อมูล คำอธิบาย These […]

Warframe

Fieldron Sample

April 7, 2015 Gametoon 0

Fieldron Sample เป็นหนึ่งใน ทรัพยากร (Resources) ในเกม Warframe ซึ่งใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆภายในเกม โดยเราสามารถหาดรอบได้ในภารกิจของ Corpus Fieldron Sample ข้อมูล คำอธิบาย This […]

Warframe

Detonite Ampule

April 7, 2015 Gametoon 0

Detonite Ampule เป็นหนึ่งใน ทรัพยากร (Resources) ในเกม Warframe ซึ่งใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆภายในเกม โดยเราสามารถหาดรอบได้ในภารกิจของ Grineer Detonite Ampule ข้อมูล คำอธิบาย Researching […]

1 2 3 4