Firewatch : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

firewatch-spec

สำหรับความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Firewatch นั้น มีดังนี้ครับ

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7 (64-bit) ขึ้นไป
 • Processor: Intel Core i3 2.00 GHz หรือ AMD ที่เทียบเท่า
 • Memory: 6 GB
 • Video Card: NVIDIA GeForce 450 หรือสูงกว่าและมี VRAM อย่างน้อย 1GB
 • DirectX: Version 9.0
 • HDD Space: 4 GB

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Mac OS X

 • OS: Mac OS X 10.8 ขึ้นไป
 • Processor:  Intel Core i5 2011 หรือใหม่กว่า
 • Memory: 6 GB
 • Video Card: Nvidia หรือ ATi และมี VRAM อย่างน้อย 1GB
 • HDD Space: 4 GB

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน SteamOS + Linux

 • OS: 64-bit OS
 • Processor: Intel Core i3 2.00 GHz หรือ AMD ที่เทียบเท่า
 • Memory: 6 GB
 • Video Card: NVIDIA GeForce 450 หรือสูงกว่าและมี VRAM อย่างน้อย 1GB
 • HDD Space: 4 GB

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

Leave a Reply