ICEY : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

icey-spec

สำหรับความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม ICEY นั้น มีดังนี้ครับ

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7  Windows 8 Windows 10
 • Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.00 GHz หรือเทียบเท่า
 • Memory: 2 GB
 • Video Card: Intel® HD Graphics หรือสูงกว่า
 • HDD Space: 6 GB

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7  Windows 8 Windows 10
 • Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.00 GHz หรือเทียบเท่า
 • Memory: 4 GB
 • Video Card: NVIDIA GeForce GTX750
 • HDD Space: 6 GB

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Mac OS X

 • OS: OS X Lion 10.7 หรือสูงกว่า
 • Processor: Intel Mac
 • Memory: 2 GB
 • Video Card: Intel® HD Graphics หรือสูงกว่า
 • HDD Space: 6 GB

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Mac OS X

 • OS: OS X Lion 10.7 หรือสูงกว่า
 • Processor: Intel Mac
 • Memory: 4 GB
 • Video Card: Intel® HD Graphics หรือสูงกว่า
 • HDD Space: 6 GB

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

Leave a Reply