ASTRONEER : พลังงาน (Power)

พลังงาน (Power) เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในเกม ASTRONEER เลยก็ว่าได้ เพราะในการใช้งานสิ่งต่างๆในเกมนั้น ล้วนต้องอาศัย พลังงาน เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น สิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ รวมไปถึง ยานพาหนะ (Vehicles) ถ้าหากไม่มีพลังงาน ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลย แม้แต่การใช้งาน Terrain Tool

Read more