Finding Bigfoot : วิธีเล่นแบบ ออนไลน์ (Online)

สำหรับเกม Finding Bigfoot นั้น นอกจากเราจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) ซึ่งเป็นการเล่นแบบ เล่นคนเดียว (Singleplayer) แล้ว ก็ยังสามารถ เล่นหลายคน (Multiplayer) ในแบบ ออนไลน์ (Online) ได้อีกด้วย Finding Bigfoot

Read more

Vanguards : วิธีเล่นแบบ ออนไลน์ (Online)

สำหรับเกม Vanguards นั้น นอกจากเราจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) ซึ่งเป็นการเล่นแบบ เล่นคนเดียว (Singleplayer) แล้ว ก็ยังสามารถ เล่นหลายคน (Multiplayer) ในแบบ ออนไลน์ (Online) ได้อีกด้วย Vanguards รองรับการเล่นแบบ Co-op

Read more

Red Risk : วิธีเล่นแบบ LAN และออนไลน์ (Online)

สำหรับเกม Red Risk นั้น นอกจากเราจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) ซึ่งเป็นการเล่นแบบ เล่นคนเดียว (Singleplayer) แล้ว ก็ยังสามารถ เล่นหลายคน (Multiplayer) ในแบบ LAN และ ออนไลน์ (Online) ได้อีกด้วย Red

Read more

Feel The Snow : วิธีเล่นแบบ LAN และออนไลน์ (Online) [Multiplayer + Co-op]

สำหรับเกม Feel The Snow นั้น นอกจากเราจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) ซึ่งเป็นการเล่นแบบ เล่นคนเดียว (Singleplayer) แล้วก็ยังสามารถเล่นแบบ เล่นหลายคน (Multiplayer) ผ่านการเล่นแบบในแบบ LAN และ ออนไลน์ (Online) ได้อีกด้วย Feel

Read more

Attack on Titan Wings of Freedom : วิธีการเล่นแบบออนไลน์ (Online)

สำหรับเกม Attack on Titan Wings of Freedom นั้น เราสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) แบบเล่นคนเดียว (Singleplayer) แล้วก็ยังสามารถเล่นแบบ ออนไลน์ (Online) ได้อีกด้วย การเล่น Attack on

Read more

The Orion Project : วิธีการเล่นแบบออนไลน์ (Online)

สำหรับเกม The Orion Project นั้น เราสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) แบบเล่นคนเดียว (Singleplayer) แล้วก็ยังสามารถเล่นแบบ ออนไลน์ (Online) ได้อีกด้วย การเล่น The Orion Project แบบออนไลน์ (Online)

Read more

Attack On Titan Tribute Game : วิธีการเล่นแบบ LAN

สำหรับเกม Attack On Titan Tribute Game นั้น เราสามารถเล่นในแบบ LAN ได้อีกด้วย ปัจจุบันในการเล่น Attack On Titan Tribute Game แบบ LAN ไม่มีอีกต่อไป เพราะเราสามารถเล่นในแบบออนไลน์ได้เลย

Read more

Attack On Titan Tribute Game : วิธีการเล่นแบบออนไลน์ (Online)

สำหรับเกม Attack On Titan Tribute Game นั้น เราสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ (Offline) แบบเล่นคนเดียว (Singleplayer) และแบบ ออนไลน์ (Online) ได้อีกด้วย โดยในการแบบออนไลน์นั้น จะเป็นการเล่นแบบ Co-op และ

Read more