ARK: Survival Evolved : Patch 258.44

รายละเอียดการอัพเดต Patch 258.44 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (3 มิถุนายน 2017) รายละเอียดอัพเดต Shocking Darts สามารถสร้างขึ้นได้จาก Tranq Darts เท่านั้น ไม่ใช่จาก Shocking

Read more