Adventure Mode

Adventure Mode นั้นเป็น โหมดพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Diablo III ซึ่งผู้เล่นที่มี Diablo III: Reaper of Souls เท่านั้น ถึงจะสามารถเล่นโหมดนี้ได้ โดยโหมด Adventure Mode นั้น เราจะสามารถทำเควสพิเศษที่เรียกกันว่า เควส

Read more