Portal Knights : พอร์ทัล (Portals)

พอร์ทัล (Portals) ในเกม Portal Knights เป็นส่วนหนึ่งในระบบ จักรวาล (Universe) ของเกม ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง เกาะ (Island) ต่างๆภายในเกม ในการจะใช้งาน พอร์ทัล ได้นั้น เราจำเป็นต้องหา Portal Stone Shard เพื่อนำมาสร้าง

Read more

Trove : Shadow Arena

Shadow Arena นั้น เป็น ดันเจี้ยน (Dungeons) พิเศษในเกม Trove ปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เนื่องจาก Shadow Arena ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น Shadow Tower แทน โดย Shadow Arena นั้นมีข้อดีเลยก็คือ โอกาสในการดรอบไอเทมดีๆนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้น

Read more