Onmyoji : ฮันกอนโค (Hangonkou)

ฮันกอนโค (Hangonkou) เป็น 1 ในเซต มิตามะ (Mitama) ของเกม Onmyoji ซึ่งสวมใส่สำหรับเน้น ต้านสถานะ ความสามารถพิเศษของเซต เมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น : ต้านสถานะ 15% เมื่อใส่ครบ 4

Read more