Onmyoji : อนโมรากิ (Onmoraki)

อนโมรากิ (Onmoraki) เป็น 1 ในเซต มิตามะ (Mitama) ของเกม Onmyoji ซึ่งสวมใส่สำหรับเน้น พลังโจมตี ความสามารถพิเศษของเซต เมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น : โบนัสโจมตี 15% เมื่อใส่ครบ 4

Read more