Creativerse : เครื่องขุดเจาะ (Excavator)

เครื่องขุดเจาะ (Excavator) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขุดเจาะ บล็อก (Block) ต่างๆในเกม Creativerse ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับ ระเบิดทีเอ็นที (TNT) แต่ว่าดีกว่าตรงที่ บล็อก ทั้งหมดจะไม่ถูกทำลาย แต่จะถูกเก็บไว้ในถุงแทน เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สูญเสียทรัพยากรในพื้นที่นั้นอย่างเปล่าประโยชน์จากการใช้งาน Excavator รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ระเบิดทีเอ็นที (TNT) โดย Excavator

Read more