The Eye of Truth

The Eye of Truth เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้ในเกม Toukiden: Kiwami เป้าหมายหลักในการใช้งานก็คือ การใช้ตรวจสอบปริมาณพลังชีวิตของศัตรู และความเสียหายในส่วนต่างๆบนร่างกายของศัตรู โดยทุกครั้งที่เราใช้งาน The Eye of Truth เราจะสูญเสีย Focus Gauge ตลอดช่วงเวลาที่เปิดใช้ นอกจากนี้

Read more