Sun. Apr 14th, 2024

ThaiGameGuide

ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย

Dungeon Defenders II : กระเป๋า (Bags)

Dungeon-Defenders-II-Bags กระเป๋า (Bags) ในเกม Dungeon Defenders II มีสำคัญมากในเกม เพราะจะเป็นตัวกำหนดจำนวนไอเทมที่เราสามารถเก็บได้ การมีจำนวนกระเป๋าที่มากก็จะยิ่งสะดวกต่อการเล่นมากยิ่งขึ้น Dungeon-Defenders-II-Bags-01 โดยกระเป๋านั้น เราสามารถใช้ Gem ซื้อเพิ่มได้มากเท่าที่เราต้องการ Dungeon-Defenders-II-Bags-02 Dungeon-Defenders-II-Bags-03 โดยถึงเหล่านี้ เราสามารถเปลี่ยน Icon ในแบบที่เราต้องการได้ Dungeon-Defenders-II-Bags-04 และมีจำนวนช่องตามจำนวนที่เราซื้อไป Dungeon-Defenders-II-Bags-05 และเราสามารถตั้งชื่อของกระเป๋าได้ Dungeon-Defenders-II-Bags-06 นอกจากนี้ เราก็สามารถตั้งค่าเพื่อจัดเรียงไอเทมในกระเป๋าได้อีกด้วย Dungeon-Defenders-II-Auto-Collect-01 และเรายังสามารถตั้งค่า Auto Collect กับกระเป๋าได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Auto Collect

Let us know what you think.

Leave a Reply